Raportimi për diversitetet

Raportimi profesional dhe trajtimi i diversiteteve në shoqërinë sipas porosive dhe standardeve për raportim për: dallimet etnike dhe religjioze, çështjet gjinore, pakicat seksuale, personat me aftësi të kufizuar, personat e moshuar, refugjatët e personat e shpërngulur dhe racat e ndryshme. Mediat kanë për detyrë t’i promovojnë diversitetet, e për atë duhet ta fusin dhe mirëmbajnë konceptin e diversiteteve në redaksitë e tyre. Gazetarët duhet të mbajnë kontakte me pjesëtarët e komuniteteve të ndryshme.

Anglisht

Diversity reporting