Идеологија

Концепт, систем од идеи, размислувањана поединец, група или култура. Постојат доминантни идеологии коишто го определуваат погледот на светот и толкувањето на појавите, конструираат вредности коишто го одредуваат односот кон општеството. Медиумите, образованието,законот, црквата и политичките партии се највлијателните идеологии.

Албански

Ideologji

Англиски

ideology