Идентификациска анализа на медиумски текст

Препознавање/идентификување на скриени пораки во медиумските текстови.

Англиски

Identification analysis of media text