Идиолект

Јазичниот израз на поединецот: изговорот, изборот на зборовите, составувањето реченици и поголеми комуникациски единици, користењето вообичаени и креирањето сопствени модели на општење, односот кон јазичниот стандард. Како индивидуална пројава ретко подлежи на лингвистички истражувања, но можностите за промена и за надградување се поголеми и полесно остварливи отколку кај колективните јазични разновидности, дијалектите и стиловите. Вештачки се создава во јазикот на ликовите од литературата или од филмовите. Квалитетот на некои јавни професии во голема мера зависи од идиолектот на лицата вклучени во неа.

Албански

Idiolekt

Англиски

idiolect