Изместување на информацијата

1. Измена на информацијата поради интеракции со повеќе луѓе.

2. Тенденција една информација којашто се комуницира меѓу поединци и организации да биде изменета, пропуштена или реорганизирана при нејзиното комуницирање. Изместувањето може да биде и намерно, а колку е поголема дистанцата од настанот за кој се известува и носителот на одлука, толку е поголемо изместувањето.

Албански

Shtrembërim i informacionit

Англиски

information distortion