Истражување на публиката

Проучување на желбите, потребите, очекувањата, психолошките карактеристики и однесувањето на аудиториумот кон медиумите. Од мислењата и ставовите на публиката, медиумите креираат содржини и ги определуваат временските термини за нивно пренесување.

Испитување на рејтингот/влијанието и довербата на медиумите кај публиката.

Албански

Hulumtim i publikut

Англиски

Audience research