Intonacion

1. Ngritje dhe ulje e zërit gjatë të folurit dhe gjatë shprehjes së ndjenjave ose gjendjes shpirtërore: intonacion gazmor, pikëllues~,agresiv~, Me shkrim shprehet me ndihmën e shenjave të pikësimit: pikë, pikëpyetje, pikëçuditje, dy pika etj.

2. Larmi ritmike-melodike e fjalisë, e lidhur me modalitetin: dëftor, pyetësor dhe  habitor. Nota fillestare e një pjese muzikore me një lartësi të caktuar që jepet me zë a me një vegël para se të nisë të këndohet a të luhet.

Maqedonisht

Интонација

Anglisht

intonation