Identiteti gjinor

Ndjenjë personale ose identifikim personal si mashkull ose femër, si të dy ose si askush prej të dyve. Shumica e njerëzve ndihen si ajo që ka lindur, përkatësisht ndjenja e tyre për gjininë përkon me gjininë, të cilës i përkasin, dhe ato quhen persona cigjinorë. Disa njerëz e përjetojnë gjininë e tyre si ndryshe ose në kundërshtim me gjininë në të cilën janë lindur dhe ato janë persona transgjinorë.

Anglisht

Gender identity