Intervistë me grupe të fokusit

Metodë e veçantë, me të cilën hulumtohet mendimi i publikut dhe përdoret shpesh për hulumtimet cilësore. Individë (shpesh nga 8 deri në 12 persona), të zgjedhur sipas disa karakteristikave të përbashkëta, marrin  pyetje të hapura për një temë të caktuar (p.sh., emision i caktuar, film, tekst ose produkt). Përgjigjet e tyre incizohen dhe pastaj analizohen.

Anglisht

focus group interview