Interpretim

1. Sqarim ose interpretim i domethënies së ndonjë teksti, informacioni, përmbajtjeje.

2. Interpretim individual i ndonjë vepre artistike, siç është luajtja e një roli teatral ose filmik nga ndonjë aktor ose interpretimi instrumental i kompozicionit muzikor.

Anglisht

interpretation