Интерпретација/толкување

1. Објаснување или толкување на значењето на некој текст, информација, содржина.

2. Индивидуална изведба на некое уметничко дело, како што е исполнувањето театарска или филмска улога од страна на некој актер или инструменталната изведба на музичка композиција.

Албански

Interpretim

Англиски

interpretation