Интерференција (јазична)

При учење нов јазик ‒ влијание на првиот јазик врз вториот во граматиката, лексиката, акцентот и др.

Албански

Intereferencë (gjuhësore)

Англиски

Language interference