Интелектуална сопственост

Право на сопственост над оригинални и иновативни идеи или продукти. Можат да бидат интелектуални креации од наука, техника, технологија, уметност, дизајн и книжевност. Почитувањето на авторството се уредува со законски механизми за заштита на интелектуалните права, во форма на патенти, трговски марки, трговски тајни или авторски права.

Албански

Pronësi intelektuale

Англиски

intellectual property