Информациска култура

1. Претпоставена/хипотетички вид култура во која главната улога на институциите и законите е поддршка на креирањето, размената и дистрибуцијата на информациите, каде најголемиот дел од нејзиното творештво и артефакти постојат во форма на информации. Виртуелните светови како „Втор живот“ (Second life) се пример за информациски култури, иако степенот преку кој некоја постиндустриска култура се квалификува како информациска е променлив.

2. Во бизнисот, корпоративната одлика/позиција на една компанија, чиј производ е информацијата, вклучително и структурите и однесувањата поврзани со стекнувањето знаење, комуникации и дистрибуирање меѓу вработените и клиентите. Информациската култура е комплексен систем на вредности, ставови и однесувања кои влијаат врз тоа како информациите се користат од страна на одредена група или организација. Информациската култура постои во контекстот на организациската култура и пошироката околина и е под нивно влијание.

Албански

Kultura e informimit

Англиски

information culture