Информациска компетентност на публиката/нивоа на компетентност

Постојат неколку индикатори за медиумската и информациската писменост на публиката и нејзината компетентност:

1) мотивациски (мотиви за контакт со информации;

2) контактен (фреквенција на комуникацијата / контакт со информации);

3) когнитивен (познавање на терминологијата, теоријата на информации и карактеристиките на процесите на [масовната] комуникација);

4) перцептивен (способност за согледување информации);

5) интерпретативен / евалуативен (способност за толкување, анализа на информации врз основа на одредено ниво на перцепција, критичка автономија);

6) практичен и оперативен (способност за креирање / ширење информации);

7) креативен (присуство на креативност во различни аспекти на активност ‒ перцептивна, уметничка, истражувачка итн.).

Англиски

audience information literacy/competence levels