Информациска компетенција

Збир од знаења и вештини за избор на најдобрата достапна информација со цел користење на знаењето и искуството на другите. Терминот „компетенција“ означува група вештини потребни за препознавање на потребата од информација, како и стекнување, оценување, користење и реконструирање на знаењето и содржините од добиените информации.

Албански

Kompetenca e informimit

Англиски

information competence

Skip to content