Kompetenca e informimit

Përmbledhje e njohurive dhe shkathtësive për zgjedhje të informacionit më të mirë të disponueshëm dhe me qëllim të shfrytëzimit të njohurisë dhe përvojës së vjetër. Nocioni “kompetencë” nënkupton shkathtësi të nevojshme për njohjen e nevojës për informim, si dhe fitim, vlerësim, shfrytëzim dhe rikonstruktim të njohurisë dhe përmbajtjeve nga informacionet e marra.

Anglisht

information competence