Informacion qëllimkeq

Informacion i cili është e vërtetë, por që ka një qëllim të caktuar të saktë për ta dëmtuar dikë, ndonjë person, organizatë ose shtet. Ky është informacion personal ose i besueshëm përhapja e të cilit duhet të turpërojë ose të poshtërojë dikë, ta zbulojë para publikut ose ta ekspozojë dhunën (për shembull, zbulimi publik i adresës së dikujt, vendi i punës ose numri i telefonit), e ndonjëherë të shkaktojë edhe frikë ose panik. Fishingu, mashtrimi përmes të cilit joshet personi që të zbulojë të dhëna të tij konfidenciale, si numri amë ose numri i kartelës bankare, është formë e informacionit qëllimkeq.

Anglisht

malinformation