Индекс за слобода на медиуми

Годишно рангирање на земјите за степенот на слободата на медиумите, кое го објавуваат меѓународните организации: Фридом хаус и Репортери без граници. Рангирањето се врши земајќи ги предвид: бројот на убиени новинари, протерани или малтретирани, постоењето на државни медиумски монополи и  на цензура и самоцензура, како и проблемите со кои се соочуваат странските репортери. Исто така, важен критериум се и напорите на властите за да ја почитуваат и да обезбедат услови за почитување на оваа слобода.

Албански

Indeks i lirisë së mediave

Англиски

Media Freedom Index