Imediat

Qëndrim se lajmi ose tregimi mediatik do të ketë ndikim më të madh nëse thirret në ngjarje të fundit ose ngjarje që është në vijim e sipër.

Anglisht

Immediacy