Родов идентитет

Личното чувство или сопственото идентификување како маж или жена, како обете или како ниедно од двете. Повеќето луѓе се чувствуваат како она што се родиле, односно нивното сопствено чувство за родот се совпаѓа со полот на којшто му припаѓаат, и тие се нарекуваат цисродови лица. Некои луѓе го доживуваат сопствениот род како различен или спротивен од полот во којшто се родиле и тие се трансродови лица.

Албански

Identiteti gjinor

Англиски

Gender identity