Hiperlink, hiperlidhje

Element nga një dokument elektronik, i cili përdoret për kalim të shpejtë në dokument tjetër ose në një pjesë tjetër të tij.

Anglisht

hyperlink