Gjuhë vizuale

Kompleks i mjeteve dhe metodave për shprehje vizuale dhe për komunikim vizual.

Anglisht

visual language