Аватар

1. Слика, фотографија или анимација на лицето кое е корисник, избранa за да го прикаже неговиот или нејзиниот идентитет во онлајн-сферата за комуникација или во виртуeлната реалност (како што се одредени типови соби за разговор на интернет).

2. Во рекламирањето, симбол за бренд дизајниран слободно да се движи или да се менува низ медиумите.

Албански

Avatar

Англиски

avatar