Афоризам

Краток исказ што изразува општа вистина; има едноставна форма и мудра порака за актуелни теми од општеството, политиката, филозофијата, етиката. Концизноста е привидна, поттикнува на размислување за сериозноста и сложеноста на содржината. Примери:Потребата е мајка на пронајдокот; Брзањето прави отпад; Викенд – сите го сонуваат, многумина го преспиваат; На секоја ораница по една – граница. Во историјата на македонските медиуми останува запаметена радиоемисијата Хихирику (1976 ‒ 2017), во којашто централно место заземаа сатиричните афоризми на авторот Иван Карадак.

Албански

Aforizëm

Англиски

aphorism