Sinjifikim

1. Përdorimi i shenjave (sign-signification).

2. Koncept, të cilit i referohemi kur përdorim shenjë të caktuar dhe lidhet shenja me referentin.

Anglisht

signification