„Од  збор на збор“/„Од човек на човек“

Маркетинг-стратегија со којашто се креира публицитет врз основа на физички пренос на информацијата од човек на човек.Традиционален модел на стекнување доверба кај консументите, без платено рекламирање. Временски е подолг процес, но е заснован на придобивање луѓе блиски по интереси и контакти.

Англиски

word-of-mouth