Објективност

Еден од основните принципи на новинарскиот занает кој подразбира не толку научна точност, колку што прикажување на фактите со апстрахирање на емоциите и од личниот став или мислење.  Стјуарт Хол смета дека објективноста, како и непартијноста, е фикција.

Англиски

Objectivity