Одговорност на новинарите и медиумите за навреда и клевета

Сопствениците на медиуми, новинарите и главните уредници, сносат граѓанска одговорност за навреда и клевета, искажана преку медиумите. Предвидени се парични износи што можат да му се изречат на сопственикот, главниот уредник или новинарот, ако судот утврди одговорност.

Англиски

Liability of journalists and media for insult and defamation