Обработка на лични податоци

Собирање, снимање, организација, складирање, употреба, пренос, објавување или на друг начин правење достапни, усогласување или комбинирање, ограничување, бришење или уништување на лични податоци. Тоа се користи за креирање вести или поголеми аналитички новинарски стории.

Англиски

processing of personal datа