Олигополизација

Во медиумска смисла, олигополизацијата е процес на комуникација кој е под влијание на мала ексклузивна група корпорации или политички субјекти поврзани со тие корпорации.

Албански

Oligopolizim

Англиски

Oligopolization