Оксиморон

Стилска фигура (посебен вид антитеза) којашто се создава со спојување на два противречни поима, што комбинира контрадикторни поими. На пр., скромен раскош, мудра будала и сл.

Албански

Oksimoron

Англиски

Oxymoron