Линк

1. Врска, поврзување на компјутерски системи или дигитални  материјали.

2. Пренасочување кон друг текст или видеоматеријал.

3. Идентификатор за прикачен елемент во текстовен или компјутерски систем.

Албански

Link

Англиски

link