Лексема

Апстрактна јазична единица којашто во себе ги обединува сите фонетски, граматички и семантички варијанти на еден збор. Лемае цитираната форма на лексемата, односно одредницата/заглавната единица во речниците. На пр., именките се цитираат во еднина, нечленувани, глаголите во трето лице еднина во сегашно време итн.

Албански

Leksemë

Англиски

lexeme