Лингвистички детерминизам

Претпоставка дека јазикот го одредува/детерминира начинот на кој се мисли и се сфаќа светот. Двајца лингвисти се тесно поврзани со оваа претпоставка ‒ Едвард Сапир и Бенџамин Ли Ворф со познатата Сапир-Ворфова хипотеза, според која конкретни мисли на еден јазик не можат коректно да се сфатат од страна на луѓе кои зборуваат други јазици.

Албански

Determinizëm linguistik

Англиски

Linguistic determinism