Determinizëm linguistik

Supozim se gjuha e cakton/përcakton mënyrën, në të cilën mendohet dhe kuptohet bota. Dy linguistë janë të lidhura ngushtë me këtë supozim – Eduard Sapir dhe Benxhamin Li Vorf me hipotezën e njohur Sapir-Vorfova, sipas së cilës mendimet konkrete të një gjuhe nuk mund të kuptohen në mënyrë korrekte nga ana e njerëzve që flasin gjuhë tjera.

Anglisht

Linguistic determinism