Легенда/кајрон

1. Текст што придружува илустрација или фотографија; кус текст на екранот што ја објаснува или е во врска со визуелната слика (на пример, име на лицето што зборува). Се однесува на пишана форма.

2. Лента со текст што се движи по долниот дел на телевизискиот екран. Се однесува за видеоформа.

Албански

Legjendë/kajron

Англиски

caption