Интеграција, вертикална

Преземање на различни сектори кои се инволвирани во медиумската продукција. На пример, вертикална интеграција е кога весникот ја купува печатницата во која се печати.

Албански

Integrim, vertikal

Англиски

Vertical integration