Informacion

Njohuri të cilën e marrim për diçka; fakte ose detaje për temë të caktuar.

Anglisht

information