Grupi i kontrollit

Në eksperimente të bazuara në media – grup i cili nuk është i ekspozuar ndaj diçkaje për qëllime hulumtuese, për dallim nga grupi eksperimental i cili ekspozohet.

Anglisht

Control group