Gabim logjik

1. Rezonim i gabuar, logjikë e shtrembëruar gjatë përdorimit të argumenteve dhe  arritjes së përfundimeve.

2. Bindje e gabuar, e bazuar në argumente të paqëndrueshme.

3. Përdorim i argumentit të gabuar me qëllim të manipulimit të individëve ose publikut. Shpesh paraqiten në formë të gabimeve ad hominem, silogjizmit tërremë,  ndërrimit të tezave etj.

Anglisht

fallacy