Gazetaria paqesore

Qasja në raportimin për luftërat ose për konfliktet, që synon t’i zgjidhë ato në mënyrë paqësore dhe që mundëson të kuptuarit e pamjes së përgjithshme mbi shkaqet, motivet dhe pasojat, që qëndrojnë pas vetë konflikteve. Përmbledhje e praktikave për gazetarët që mbulojnë tema të lidhura me terrorizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm. Mbledhja e thirrjeve dhe artikulimi i politikave kundër dhunës dhe publikimi i tyre në sferën publike.

Anglisht

Peace journalism