Фатичност

Според комуникацискиот модел на Роман Јакобсон и функциите на јазикот, фатичката функција е општествената употреба на одредени форми на дискурс, формулиран говор што повеќе се користи за социјален контакт отколку за комуникација на идеи. Пример се изразите од типот: „Како си? Што има?“

Албански

Funksioni fatik

Англиски

phatic