Фреквенција

Во медиумите: степен на повторување на теми во вестите или информациите ‒ колку повеќе се повторува некоја тема, поверојатно е дека ќе продолжи да биде актуелна и понатаму. Негативна фреквенција е кога некоја тема е запоставена, односно е на маргините на известувањето и со тоа не може да се истакнат аргументите за нејзината важност.

Албански

Frekuencë

Англиски

Frequency