Форшпан

Ефективни снимки и тон што ги најавуваат настаните на денот, најчесто на почетокот од вестите, за телевизија или за радио.

Албански

Forshpan/tituj kryesorë

Англиски

news intro