Фонт

Знак или група знаци испишани во ист стил (Times New Roman).

Албански

Font

Англиски

font