Фокус-група

Форма за собирање податоци преку интервју со целни групи, со коишто се дискутира за да се собираат податоци за тематски прашања. Вклучува слични луѓе кои имаат одредени заеднички особини и искуства. Се користат во квалитативни истражувања за да се добијат перцепции, ставови, реакции во врска со општествени теми, а специфичните прашања ги поставува истражувачот/евалуатор. Членовите на групата се често слободни да разговараат едни со други и преку интерактивноста се добиваат поискрени одговори. Дискусиите во фокус-групата обично се снимаат, за потоа да се анализираат, а треба да се внимава и на говорот на телото на учесниците.

Албански

Grupi i fokusit

Англиски

focus group