Етички пристап, морален пристап

Пристап којшто се применува при работа и којшто подразбира чесно, совесно, навремено и одговорно извршување на работните обврски. Почитувајќи ги професионални стандарди и човековите права на лицата кои се опфатени во работењето, се спроведуваат политики и начела со коишто се почитуваат моралните принципи за етичко однесување во работниот процес.

Албански

Qasje etike, qasje morale

Англиски

ethic approach, moral approach