Ексноминација

Гледиште според кое широко распространетите вредности ретко се проверуваат зашто не се артикулирани како такви. Терминот е  употребен од Ролан Барт за да објасни зошто доминацијата на оние на власт не се проверува ‒ зашто не е именувана (ексноминирана) како таква. Според тоа, луѓето овие вредности ги доживуваат како основни човечки вредности, а не дека се поврзани со интересите на доминантните групи. Терминот се употребува и за да се објасни зошто некои предрасуди сè уште траат во медиумите.

Албански

Eksnominim

Англиски

Exnomination