Qasje etike, qasje morale

Qasje e cila zbatohet gjatë punës dhe e cila nënkupton kryerje të ndershme, të vetëdijshme, në kohë dhe të përgjegjshme të detyrimeve të punës. Duke i respektuar standardet profesionale dhe të drejtat e njeriut të personave që janë përfshirë në punë, zbatohen politika dhe parime me të cilat respektohen parimet morale për sjellje etike në procesin e punës.

Anglisht

ethic approach, morala pproach